สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย

  • 1) ดําเนินงานประชาสัมพันธ์โดยใช้วิทยุกระจายเสียงเพื่อเผยแพร่นโยบายของรัฐ ข่าวสาร และการ ดําเนินงานของหน่วยงานของรัฐ ตลอดจนส่งเสริมความเข้าใจอันดีระหว่างหน่วยงานของรัฐกับประชาชน
  • 2) สนับสนุนและส่งเสริมการศึกษาและการเผยแพร่ศิลปะวัฒธรรมทางวิทยุกระจายเสียง ทั้งใน ประเทศและต่างประเทศ เพื่อประโยชน์แก่ความมั่นคงและเพื่อเสริมสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับการปกครอง ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข
  • 3) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย

ติดต่อ 236 ถนน วิภาวดีรังสิต แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400 E-mail : adiothailand@prd.go.th โทร 0-2277-1966