ระบบบัญชีข้อมูล กรมประชาสัมพันธ์

กรมประชาสัมพันธ์ เป็นศูนย์กลางการประชาสัมพันธ์ภาครัฐ เพื่อให้การดําเนินงานประชาสัมพันธ์เป็นไปอย่างมีระบบ โดยการเสนอแนะ นโยบายด้านการประชาสัมพันธ์ให้กับรัฐบาลและส่วนราชการต่าง ๆ และดําเนินการประชาสัมพันธ์เพื่อให้ประชาชน มีโอกาสรับรู้ เกิดความรู้ ความเข้าใจ สามารถใช้ข้อมูลข่าวสารของรัฐในการพัฒนาคุณภาพชีวิตและมีส่วนร่วมในการ พัฒนาประเทศ รวมทั้งเกิดภาพลักษณ์ที่ดีของประเทศไทย เพื่อให้บริการแก่หน่วยงาน องค์กรเอกชน และบุคคลทั่วไป ได้เข้าถึงและใช้ประโยชน์จากชุดข้อมูลสำคัญได้อย่างสะดวกและรวดเร็ว กรมประชาสัมพันธ์ได้จัดทำบัญชีข้อมูล เพื่อเป็นการเผยแพร่สู่สาธารณะขึ้นในเว็บไซต์นี้

logo

กรมประชาสัมพันธ์

เลขที่ 9 ซอยพระราม 6 ซอย 30 ถนนพระราม 6 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400