สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสมุทรปราการ

สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสมุทรปราการ ศาลากลางจังหวัดสมุทรปราการ ถ.สุทธิภิรมย์ อ.เมือง จ.สมุทรปราการ 10270 โทรศัพท์ : 0 2389 0856