กองการเจ้าหน้าที่

  1. ดําเนินการเกี่ยวกับการจัดระบบงานและบริหารงานบุคคลของกรม
  2. ดําเนินเกี่ยวกับการฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากรของกรม
  3. ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย ติดต่อ กรมประชาสัมพันธ์ ชั้น 3 โทร 02-6182323 ต่อ 1319