ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศการประชาสัมพันธ์

  1. เป็นศูนย์กลางด้านข้อมูลข่าวสารเพื่อการประชาสัมพันธ์ของรัฐ
  2. พัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศด้านการประชาสัมพันธ์และการบริหาร
  3. วางแผนและพัฒนาระบบงานคอมพิวเตอร์ของกรมประชาสัมพันธ์
  4. ให้การสนับสนุนทางวิชาการด้านคอมพิวเตอร์แก่ส่วนราชการของกรมประชาสัมพันธ์
  5. ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย

ติดต่อ กรมประชาสัมพันธ์ ชั้น 10 โทร 0-2618-2323 ต่อ 1015