สำนักการประชาสัมพันธ์ต่างประเทศ

  1. ศึกษาวิเคราะห์บทความ ความเห็น ทัศนคติ ท่าที่ของชาวต่างประเทศ หรือรัฐบาลต่างประเทศที่มี ต่อประเทศไทย
  2. ดําเนินการประชาสัมพันธ์ด้านต่างประเทศ
  3. ประสานความร่วมมือกับต่างประเทศหรือองค์การระหว่างประเทศด้านการประชาสัมพันธ์
  4. พัฒนาสื่อเพื่อการประชาสัมพันธ์ต่างประเทศ รวมทั้งให้บริการข้อมูลเกี่ยวกับการประชาสัมพันธ์ ต่างประเทศ
  5. ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย

ติดต่อ ชั้น 7 กรมประชาสัมพันธ์ E-mail : foreign_plan@prd.go.th โทร 02-618-2358