ผังรายการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดกาญจนบุรี

ผังรายการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดกาญจนบุรี คลื่น AM

ข้อมูลและทรัพยากร

ข้อมูลเพิ่มเติม

ฟิลด์ ค่า
* ประเภทชุดข้อมูล ข้อมูลหลากหลายประเภท
ยินยอมให้นำชื่อชุดข้อมูลไปใช้ที่ GD-Catalog ยินยอม
* ชื่อผู้ติดต่อ สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดกาญจนบุรี
* อีเมลผู้ติดต่อ radiokan558@gmail.com
* วัตถุประสงค์ เพื่อการให้บริการประชาชน
* หน่วยความถี่ของการปรับปรุงข้อมูล ปี
ค่าความถี่ของการปรับปรุงข้อมูล (ความถี่น้อยที่สุด) 1
* ขอบเขตเชิงภูมิศาสตร์หรือเชิงพื้นที่ ประเทศ
* แหล่งที่มา นโยบายและการวิเคราะห์ผังรายการประจำปี
* รูปแบบการเก็บข้อมูล
  • XLS/XLSX
  • PDF
* หมวดหมู่ข้อมูลตามธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐ ข้อมูลสาธารณะ
* สัญญาอนุญาตให้ใช้ข้อมูล Open Data Common
เงื่อนไขในการเข้าถึงข้อมูล
ผู้สนับสนุนหรือผู้ร่วมดำเนินการ ไม่มี
หน่วยที่ย่อยที่สุดของการจัดเก็บข้อมูล ไม่มี
URL https://radiokanchanaburi.prd.go.th/th/radio/info/index
ภาษาที่ใช้ ไทย
วันที่เริ่มต้นสร้าง 13 มีนาคม 2566
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด 13 มีนาคม 2566
ชุดข้อมูลที่มีคุณค่าสูง ไม่ใช่
ข้อมูลอ้างอิง ไม่ใช่
สร้างโดย Gravatar เกรียงศักดิ์ ธรรมชาติ
สร้างในระบบเมื่อ 19 พฤษภาคม 2566
ปรับปรุงครั้งล่าสุดในระบบเมื่อ 28 กุมภาพันธ์ 2567