การสำรวจในประเด็น ผู้นำ นโยบาย ทิศทางประเทศไทย

ผลสำรวจการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนขนาดสั้น หรือ Pulse Survey ในประเด็น "ผู้นำ นโยบาย ทิศทางประเทศไทยที่ประชาชนต้องการ" เริ่มสำรวจตั้งแต่วันที่ 14 - 28 กุมภาพันธ์ 2565

ข้อมูลและทรัพยากร

ข้อมูลเพิ่มเติม

ฟิลด์ ค่า
* ประเภทชุดข้อมูล ข้อมูลหลากหลายประเภท
ยินยอมให้นำชื่อชุดข้อมูลไปใช้ที่ GD-Catalog ยินยอม
* ชื่อผู้ติดต่อ ส่วนวิจัยและพัฒนา สำนักพัฒนานโยบายและแผนการประชาสัมพันธ์
* อีเมลผู้ติดต่อ saraban20@prd.go.th
* วัตถุประสงค์
  • ยุทธศาสตร์ชาติ
  • นโยบายรัฐบาล/ข้อสั่งการนายกรัฐมนตรี
  • เพื่อการให้บริการประชาชน
* หน่วยความถี่ของการปรับปรุงข้อมูล ไม่มีการปรับปรุงหลังจากการจัดเก็บข้อมูล
ค่าความถี่ของการปรับปรุงข้อมูล (ความถี่น้อยที่สุด)
* ขอบเขตเชิงภูมิศาสตร์หรือเชิงพื้นที่ จังหวัด
* แหล่งที่มา ข้อมูลดิบการสำรวจความคิดเห็นประชาชน ประกอบด้วย 1. มุมมองต่อสังคม ดังนี้ หน้าที่ของรัฐบาล การควบคุมกิจกรรมทางเศรษฐกิจของรัฐ การสมรสเท่าเทียม การทำแท้งเสรี 2. ความคิดเห็นต่อผู้นำหรือนายกรัฐมนตรี 3. ความคิดเห็นต่อนโยบายภาครัฐทั้งในปัจจุบันและอนาคต
* รูปแบบการเก็บข้อมูล
  • XLS/XLSX
  • PDF
* หมวดหมู่ข้อมูลตามธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐ ข้อมูลสาธารณะ
* สัญญาอนุญาตให้ใช้ข้อมูล Open Data Common
เงื่อนไขในการเข้าถึงข้อมูล ไม่มี
ผู้สนับสนุนหรือผู้ร่วมดำเนินการ หน่วยงานของรัฐ
หน่วยที่ย่อยที่สุดของการจัดเก็บข้อมูล บุคคล
URL https://plan.prd.go.th
ภาษาที่ใช้ ไทย
วันที่เริ่มต้นสร้าง 1 มีนาคม 2565
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด 21 มิถุนายน 2565
ชุดข้อมูลที่มีคุณค่าสูง
ข้อมูลอ้างอิง
สร้างโดย Gravatar Sudaporn Gunnaleka
สร้างในระบบเมื่อ 18 มีนาคม 2565
ปรับปรุงครั้งล่าสุดในระบบเมื่อ 8 มีนาคม 2567