สำนักพัฒนานโยบายและแผนการประชาสัมพันธ์

  1. ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย สํารวจและตรวจสอบประชามติด้านการประชาสัมพันธ์ เพื่อเป็นข้อมูลในการ เสนอแนะกรอบทิศทาง แผนกลยุทธ์ มาตรการในการกําหนดนโยบายด้านการประชาสัมพันธ์ของรัฐ
  2. จัดทําแผนงานและประสานแผน รวมทั้งติดตามเร่งรัดและประเมินผลการดําเนินงานด้านการ ประชาสัมพันธ์ของหน่วยงานภาครัฐ
  3. ดําเนินการเกี่ยวกับการจัดทําแผนงานและแผนงบประมาณของกรมประชาสัมพันธ์
  4. ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย

ติดต่อ ชั้น 5 กรมประชาสัมพันธ์ โทร 0-2618-2323 ต่อ 1516