สื่อแอนิเมชันที่เผยแพร่ผ่านสื่อออนไลน์

ข้อมูลประชาสัมพันธ์ที่อยู่ในรูปแบบสื่อแอนิเมชั่น 1.ขั้นตอนการเตรียมงาน (Pre-Production) การเตรียมงานได้แก่ การคิด (Concept) การเขียนเนื้อเรื่อง (Development) การเขียนต้นฉบับ (Script) รวมไปถึงการวาด สตอรี่บอร์ด (Storyboard) และการทำเป็น แอนิเมติก (Animatic) รวมถึงการ Modelling และ Texturing ซึ่งขั้นตอนนี้เป็นขั้นตอนที่สาคัญมาก เป็นการกาหนดทิศทางของโปรเจ็คทั้งหมด 2.ขั้นตอนการผลิต (Production) ขั้นตอนการผลิตได้แก่ การสร้างสิ่งแวดล้อม (Background) และแอนิเมทตัวละครตาม กระดาน ภาพนิ่ง Storyboard ที่วาดขึ้น ลาดับขั้นควรมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 1) ทำภาพเคลื่อนไหว (Animating) แอนิเมเตอร์จะนาโมเดลตัวละครสามมิติทำให้ เคลื่อนไหวตาม Story Reel เมื่อทำการเคลื่อนไหวเสร็จแล้วก็ต้องเก็บรายละเอียดต่างๆ โปรแกรมในการสร้างได้แก่ Adobe flash animation ,Adobe Photoshop,Adobe Illustrator 3.ขั้นตอนการเก็บงาน (Post-Production) ขั้นตอนการเก็บงาน ได้แก่ การตัดต่อ รวบรวมคลิป แอนิเมชันเข้าด้วยกัน ใส่เสียงและปรับสี (Editing) การออกแบบไตเติ้ล การให้เครดิตผู้จัดทา การเลือกสื่อบันทึกและรูปแบบการบันทึกให้เหมาะสม กับเครื่องเล่น หรือคือฟอร์แมท (รูปแบบ) ที่ใช้ในการบันทึกเป็นชนิดไหน แล้วทดสอบผลที่ได้จากการ บันทึกก่อนนาไปเผยแพร่อีกครั้งหนึ่ง

ข้อมูลและทรัพยากร

ข้อมูลเพิ่มเติม

ฟิลด์ ค่า
* ประเภทชุดข้อมูล ข้อมูลระเบียน
ยินยอมให้นำชื่อชุดข้อมูลไปใช้ที่ GD-Catalog ยินยอม
* ชื่อผู้ติดต่อ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศการประชาสัมพันธ์
* อีเมลผู้ติดต่อ webmaster@prd.go.th
* วัตถุประสงค์
  • ยุทธศาสตร์ชาติ
  • เพื่อการให้บริการประชาชน
  • พันธกิจหน่วยงาน
* หน่วยความถี่ของการปรับปรุงข้อมูล ไม่มีการปรับปรุงหลังจากการจัดเก็บข้อมูล
ค่าความถี่ของการปรับปรุงข้อมูล (ความถี่น้อยที่สุด)
* ขอบเขตเชิงภูมิศาสตร์หรือเชิงพื้นที่ ไม่มี
* แหล่งที่มา โครงการประชาสัมพันธ์สนับสนุนนโยบายภาครัฐ
* รูปแบบการเก็บข้อมูล
  • Database
  • JSON
* หมวดหมู่ข้อมูลตามธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐ ข้อมูลสาธารณะ
* สัญญาอนุญาตให้ใช้ข้อมูล Open Data Common
เงื่อนไขในการเข้าถึงข้อมูล ไม่มี
ผู้สนับสนุนหรือผู้ร่วมดำเนินการ
หน่วยที่ย่อยที่สุดของการจัดเก็บข้อมูล
URL https://www.prd.go.th/th/content/category/index/id/42
ภาษาที่ใช้ ไทย
วันที่เริ่มต้นสร้าง
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด
ชุดข้อมูลที่มีคุณค่าสูง
ข้อมูลอ้างอิง
สร้างโดย Gravatar Admin กรมประชาสัมพันธ์
สร้างในระบบเมื่อ 26 มีนาคม 2564
ปรับปรุงครั้งล่าสุดในระบบเมื่อ 22 มีนาคม 2567