วิทยุ - โทรทัศน์

ข้อมูลที่เกี่ยวกับดําเนินงานและการใ้ห้บริการของ สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยของกรมประชาสัมพันธ์ และ สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทยของกรมประชาสัมพันธ์ ทั้งส่วนกลาง และส่วนภูมิภาค