สื่อประชาสัมพันธ์

ข้อมูล ข่าวสาร หรือ ข้อเท็จจริงเกี่ยวกับกิจกรรมหรือเหตุการณ์ต่าง ๆ ในรูปแบบของสื่อประชาสัมพันธ์ เช่น บทความ e-book แอนิแมชั่น สปอตทีวี สปอตวิทยุ เป็นต้น