สถานะการลงนามในสัญญาโครงการงบลงทุน

ไฟล์ข้อมูลแสดงสถานะการลงนามในสัญญาโครงการงบลงทุน

ข้อมูลและทรัพยากร

ข้อมูลเพิ่มเติม

ฟิลด์ ค่า
* ประเภทชุดข้อมูล ข้อมูลระเบียน
ยินยอมให้นำชื่อชุดข้อมูลไปใช้ที่ GD-Catalog ยินยอม
* ชื่อผู้ติดต่อ ส่วนสำรวจและวางแผน สำนักส่งเสริมและพัฒนางานเทคนิค
* อีเมลผู้ติดต่อ license@prd.go.th
* วัตถุประสงค์ พันธกิจหน่วยงาน
* หน่วยความถี่ของการปรับปรุงข้อมูล เดือน
ค่าความถี่ของการปรับปรุงข้อมูล (ความถี่น้อยที่สุด) 3
* ขอบเขตเชิงภูมิศาสตร์หรือเชิงพื้นที่ ไม่มี
* แหล่งที่มา การดำเนินงานของโครงการงบลงทุน ฐานข้อมูลระบบติดตามงบลงทุน
* รูปแบบการเก็บข้อมูล CSV
* หมวดหมู่ข้อมูลตามธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐ ข้อมูลสาธารณะ
* สัญญาอนุญาตให้ใช้ข้อมูล License not specified
เงื่อนไขในการเข้าถึงข้อมูล ไม่มี
ผู้สนับสนุนหรือผู้ร่วมดำเนินการ หน่วยงานของรัฐ
หน่วยที่ย่อยที่สุดของการจัดเก็บข้อมูล อื่นๆ
โครงการ
URL http://open.prd.go.th/scrolling/?G&authen=WnArZXFwdVpuNXhwbm1hamFaalQzZFhieDk3VjJwdmV5K3Bmbko4PQ
ภาษาที่ใช้ ไทย
วันที่เริ่มต้นสร้าง 23 มีนาคม 2566
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด
ชุดข้อมูลที่มีคุณค่าสูง
ข้อมูลอ้างอิง
สร้างโดย Gravatar ว่าที่ร้อยตรีอัครเดช แย้มคลี่
สร้างในระบบเมื่อ 15 พฤษภาคม 2566
ปรับปรุงครั้งล่าสุดในระบบเมื่อ 21 มิถุนายน 2567