ผังรายการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดอุบลราชธานี

ผังรายการวิทยุ สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดอุบลราชธานี

ข้อมูลและทรัพยากร

ข้อมูลเพิ่มเติม

ฟิลด์ ค่า
* ประเภทชุดข้อมูล ข้อมูลหลากหลายประเภท
ยินยอมให้นำชื่อชุดข้อมูลไปใช้ที่ GD-Catalog ยินยอม
* ชื่อผู้ติดต่อ สำนักประชาสัมพันธ์เขต 2 สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดอุบลราชธานี
* อีเมลผู้ติดต่อ prd.ubon22@gmail.com
* วัตถุประสงค์
  • เพื่อการให้บริการประชาชน
  • พันธกิจหน่วยงาน
* หน่วยความถี่ของการปรับปรุงข้อมูล ปี
ค่าความถี่ของการปรับปรุงข้อมูล (ความถี่น้อยที่สุด) 1
* ขอบเขตเชิงภูมิศาสตร์หรือเชิงพื้นที่ ไม่มี
* แหล่งที่มา ผังรายการ
* รูปแบบการเก็บข้อมูล
  • XLS/XLSX
  • PDF
* หมวดหมู่ข้อมูลตามธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐ ข้อมูลสาธารณะ
* สัญญาอนุญาตให้ใช้ข้อมูล License not specified
เงื่อนไขในการเข้าถึงข้อมูล ไม่มี
ผู้สนับสนุนหรือผู้ร่วมดำเนินการ หน่วยงานของรัฐ
หน่วยที่ย่อยที่สุดของการจัดเก็บข้อมูล ไม่มี
URL https://radioubonratchathani.prd.go.th/th/radio/schedule/index/rid/1
ภาษาที่ใช้ ไทย
วันที่เริ่มต้นสร้าง 1 พฤษภาคม 2566
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด
ชุดข้อมูลที่มีคุณค่าสูง ไม่ใช่
ข้อมูลอ้างอิง ไม่ใช่
สร้างโดย Gravatar พรหมพร เที่ยงธรรม
สร้างในระบบเมื่อ 31 พฤษภาคม 2566
ปรับปรุงครั้งล่าสุดในระบบเมื่อ 20 พฤษภาคม 2567