ผังรายการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดอุบลราชธานี คลื่น FM 98.50 MHz

ผังรายการวิทยุ สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดอุบลราชธานี คลื่น FM 98.50 MHz

ข้อมูลและทรัพยากร

ข้อมูลเพิ่มเติม

ฟิลด์ ค่า
* ประเภทชุดข้อมูล ข้อมูลประเภทอื่นๆ
ยินยอมให้นำชื่อชุดข้อมูลไปใช้ที่ GD-Catalog ยินยอม
* ชื่อผู้ติดต่อ สำนักประชาสัมพันธ์เขต 2 นางสาวพรหมพร เที่ยงธรรม
* อีเมลผู้ติดต่อ prd.ubon22@gmail.com
* วัตถุประสงค์
  • เพื่อการให้บริการประชาชน
  • พันธกิจหน่วยงาน
* หน่วยความถี่ของการปรับปรุงข้อมูล ปี
ค่าความถี่ของการปรับปรุงข้อมูล (ความถี่น้อยที่สุด)
* ขอบเขตเชิงภูมิศาสตร์หรือเชิงพื้นที่ จังหวัด
* แหล่งที่มา สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดอุบลราชธานี
* รูปแบบการเก็บข้อมูล PDF
* หมวดหมู่ข้อมูลตามธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐ ข้อมูลสาธารณะ
* สัญญาอนุญาตให้ใช้ข้อมูล License not specified
เงื่อนไขในการเข้าถึงข้อมูล
ผู้สนับสนุนหรือผู้ร่วมดำเนินการ หน่วยงานของรัฐ
หน่วยที่ย่อยที่สุดของการจัดเก็บข้อมูล
URL
ภาษาที่ใช้ ไทย
วันที่เริ่มต้นสร้าง 1 พฤษภาคม 2566
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด 31 พฤษภาคม 2566
ชุดข้อมูลที่มีคุณค่าสูง ใช่
ข้อมูลอ้างอิง ไม่ใช่
สร้างโดย Gravatar พรหมพร เที่ยงธรรม
สร้างในระบบเมื่อ 31 พฤษภาคม 2566
ปรับปรุงครั้งล่าสุดในระบบเมื่อ 12 มิถุนายน 2566