หน่วยตรวจสอบภายใน

ตรวจสอบด้านการเงิน การบัญชี การพัสดุ ตาม ระเบียบการเงิน การคลัง และการพัสดุ และตรวจสอบการดําเนินงานของหน่วยงานเกี่ยวกับการบริหาร งบประมาณ การบริหารการเงิน และการบัญชีที่ตั้งอยู่ในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค ให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ คําสั่ง นโยบาย และมติคณะรัฐมนตรี

ติดต่อ ชั้น 10 กรมประชาสัมพันธ์ โทร 0-2618-2323 ต่อ 1001