ผังรายการหลักของ สวท.สุราษฎร์ธานี F.M.95.5 MHz.

ผังรายการหลักประจำวัน แสดงให้เห็นถึงสัดส่วน รายละเอียดของรายการที่ถูกผลิตและเผยแพร่ออกอากาศ ประกอบด้วย ชื่อรายการ / รูปแบบรายการ (ประเภทรายการ ข่าว รายงานพิเศษ รายการสด/เทป สารคดี) / สปอตประชาสัมพันธ์ / ระยะเวลาในการผลิตและเผยแพร่ / หน่วยงานที่ผลิตรายการ

ข้อมูลและทรัพยากร

ข้อมูลเพิ่มเติม

ฟิลด์ ค่า
* ประเภทชุดข้อมูล ข้อมูลประเภทอื่นๆ
เอกสาร
ยินยอมให้นำชื่อชุดข้อมูลไปใช้ที่ GD-Catalog ยินยอม
* ชื่อผู้ติดต่อ สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดสุราษฎร์ธานี
* อีเมลผู้ติดต่อ fm8975@gmail.com
* วัตถุประสงค์
  • เพื่อการให้บริการประชาชน
  • อื่นๆ
เพื่อให้ผู้รับบริการ,เพื่อให้ผู้รับบริการ รับรู้ เข้าใจ รูปแบบการผลิตและเผยแพร่รายการประจำวัน แสดงให้เห็นถึงความครบถ้วนตามสัดส่วนที่ สำนักงาน กสทช. กำหนด,ยุทธศาสตร์ชาติ
* หน่วยความถี่ของการปรับปรุงข้อมูล อื่นๆ
ปี และเปลี่ยนแปลงตามข้อสั่งการเร่งด่วน เช่น ถ่ายทอดสดกิจกรรมเร่งด่วนที่ได้รับมอบหมาย อาทิ รัฐพิธี นายกรัฐมนตรีลงพื้นที่ตรวจราชการ วันสำคัญทางพระพุทธศาสนา
ค่าความถี่ของการปรับปรุงข้อมูล (ความถี่น้อยที่สุด) 7
* ขอบเขตเชิงภูมิศาสตร์หรือเชิงพื้นที่ จังหวัด
* แหล่งที่มา การจัดทำผังรายการ พิจารณาตามสัดส่วนที่สำนักงาน กสทช.กำหนด ออกอากาศตั้งแต่เวลา 05.00 - 24.00 น. ประกอบด้วย ประเภทรายการ เนื้อหาของแต่ละรายการ สัดส่วนของรายการแต่ละประเภท ระดับความเหมาะสม ที่มาของรายการ เป็นต้น
* รูปแบบการเก็บข้อมูล PDF
* หมวดหมู่ข้อมูลตามธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐ ข้อมูลสาธารณะ
* สัญญาอนุญาตให้ใช้ข้อมูล License not specified
เงื่อนไขในการเข้าถึงข้อมูล ไม่มี
ผู้สนับสนุนหรือผู้ร่วมดำเนินการ อื่นๆ
หน่วยงานภาครัฐ เอกชน รัฐวิสาหกิจ ภาคประชาชน
หน่วยที่ย่อยที่สุดของการจัดเก็บข้อมูล ไม่มี
URL https://radiosuratthani.prd.go.th/th/content/page/index/id/1
ภาษาที่ใช้ ไทย
วันที่เริ่มต้นสร้าง 1 ตุลาคม 2565
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด 31 ตุลาคม 2565
ชุดข้อมูลที่มีคุณค่าสูง ไม่ใช่
ข้อมูลอ้างอิง
สร้างโดย Gravatar สุมณวรรณ รัตนคช
สร้างในระบบเมื่อ 18 พฤษภาคม 2566
ปรับปรุงครั้งล่าสุดในระบบเมื่อ 13 มิถุนายน 2566